Strategie

PLANUL DE INTEGRITATE LA NIVELUL ICDPP-BUCURESTI, OENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE PE PERIOADA 2016-2020

OBIECTIVUL GENERAL 1 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENŢEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ŞI LOCAL
Nr. Măsură Indicatori de performenţă Surse de verificare Riscuri Responsabili Resurse Termen Observaţii
1.1 Publicarea informaţiilor de interes public conform standardului general din Anexa nr. 4 la HG nr. 583/2016 Pagina de internet actualizată periodic Pagina de internet a ICDPP-Bucuresti Nepublicarea informaţiilor de interes public de către ICDPP-Bucuresti Echipa care se ocupa cu pagina de internet Buget ICDPP- Bucuresti Permanent Acţiune adoptată cu luarea in considerare a responsabilităţilor stabilite în sarcina ICDPP, prin intermediul HG nr. 583/2016
1.2 Facilitarea accesului la informaţii privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie prin dezvoltarea unei secţiuni speciale SNA pe site-ul ICDPP-Bucuresti Secţiune nou infiintata; Nr. de informaţii postate; Pagina de internet a ICDPP-Bucuresti întârzieri datorate lipsei personalului specializat Echipa care se ocupa cu pagina de internet si persoana desemnată cu atribuţii privind HG nr. 583/2016 Buget ICDPP- Bucuresti 2020 Acţiune adoptată cu luarea in considerare a responsabilităţilor stabilite în sarcina ICDPP, prin intermediul HG nr. 583/216
OBIECTIVUL GENERAL 2 – CREŞTEREA INTEGRITĂŢII INSTITUŢIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPTIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE SI EVALUAREA LOR PERIODICA CA PARTE INTEGRANTA A PERFORMANTEI ADMINISTRATIVE ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte INTEGRANTĂ A PERFORMANŢEI ADMINISTRATIVE
Nr. Măsură Indicatori de performenţă Surse de verificare Riscuri Responsabili Resurse Termen Observaţii
2.1 Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective Nr de ţinte manageriale stabilite; Nr. de măsuri manageriale aplicate; Tipuri de măsuri aplicate; site-ul ICDPP-Bucuresti întârzieri datorate lipsei personalului specializat Conducerea ICDPP-Bucuresti Nu are implicaţii financiare; Anual Măsura este obligatorie conform HG nr. 583/2016, implemenetabilă în colaborare cu instituţiile reponsabile, respectiv Cancelaria Prim Ministrului şi Secretariatul General al Guvernului;
Obiectiv general 4 – Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice
Nr. Măsură Indicatori de performenţă Surse de verificare Riscuri Responsabili Resurse Termen Observaţii
4.1 Creşterea gradului de conştientizare anticoruptie în rândul personalului din ICDPP Bucureşti prin activităţi de informare şi conştientizare (broşuri, ghiduri,materiale cu caracter informativ etc.); Nr. de activităţi realizate; Nr. participanţi; Nr. de materiale cu caracter informativ diseminate; Rapoarte Resurse financiare insuficiente – Grupul de lucru şi persoana desemnată cu atribuţii privind HG nr. 583/2016 Buget ICDPP- Bucuresti 2020 Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
4.2 Asigurarea participării angajaţilor din ICDPP Bucureşti la cursuri privind normele etice şi de conduită/ anticorupţie/ prevenirea conflictelor de interese, Nr. programe de formare; Nr. şi teme incluse în programul de formare; Nr. de persoane care au urmat cursurile Rapoarte de participare; Chestionare de evaluare ale cursurilor; Nr. de certificate de participare la curs Resurse financiare insuficiente Compartiment Resurse Umane Salarizare Buget ICDPP- Bucuresti Anual Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
OBIECTIVUL GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANŢEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE ŞI ADMINISTRATIVE
5.1 Aplicarea de sancţiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor de conducere; Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluţionare; Nr de sesizări soluţionate; Nr. si tipul de sancţiuni dispuse; Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective; Decizii ale comisiei de etica/disciplină Lipsa unor sesizări către comisia de etica/disciplină; Lipsa probelor în susţinerea sesizărilor; Comisia de etica/disciplina Buget ICDPP- Bucuresti 2020 Activitatea este obligatorie conform HG nr. 583/2016
OBIECTIVUL GENERAL 6 – CONSOLIDAREA PERFORMANTEI DE COMBATERE A CORUPTIEI PRIN MIJLOACE PENALE SI ADMINSITRATIVE
Nr. Măsură Indicatori de performanţă Surse de verificare Riscuri Responsabili Resurse Termen Observaţii
6.1 Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei; Nr. de riscuri identificate Raport de evaluare a riscurilor Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor; Grupul de lucru; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Nu are implicaţii financiare suplimentare; 2020 Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
6.2 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, precum şi a celor de implementare a standardelor de control managerial intern; Nr. de măsuri de remediere; Standarde de integritate reflectate în Planul de integritate; Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor; -Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial; Grupul de lucru; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial Nu are implicaţii financiare suplimentare; 2020 Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;
6.3 Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului şi a declaraţiei de aderare la SNA; Plan de integritate aprobat; Nr. de copii distribuite; Decizia Director ICDPP-Bucuresti pivind desemnare a persoanei cu atribuţii HG nr. 583/2016 Transmiterea de date incomplete; ICDPP-Bucuresti -conducătorul instituţiei şi persoana desemnată cu atribuţii privind HG nr. 583/201 Nu are implicaţii financiare suplimentare; 2020 Măsură obligatorie conform HG nr. 583/2016;

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPTIE LA NIVELUL INSTITUTIEI ICDPP BUCURESTI

Identificarea şi evaluare a riscurilor de corupţie Stabilirea măsurilor de intervenţie
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupţie Descrierea riscului Cauze P I E Măsuri de intervenţie A B
Finaciar- contabilitate -Efectuarea de plăţi ilegale sau duble – Angajarea de cheltuieli nelegale -Modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora, preferenţial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obţinerii unor foloase de către funcţionarii contactuali -Reflectarea nereala incontabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar -Denaturarea rezultatului patrimonial al instituţiei -Neinregistrarea tuturor plaţii or/incasarilor in numerar in registrul de casa -Lipsa/in suficienţa mecanismelor de supraveghere şi control. -Ne depun ere a în termen a documentelor de plată sau completarea eronată şi/sau incompletă a acestora -Lipsa/in suficienţa mecanismelor de supraveghere şi control. 1 1 1 Respectarea procedurilor operaţionale cu definirea clară a atribuţiilor şi paşilor de realizare a activitatiilor -Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP şi viza din partea c om p arti m entulu i j uri di c -Traninguri cu personalul implicat -Realizarea de misiuni de audit atat de către auditorii interni cat si auditoria externi -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina Permanent
Recrutarea/ încadrarea/ numirea personalului contractual. -întocmirea criteriilor şi a condiţiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidaţi. -Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conţinutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. -Posibilitatea coruperii unui funcţionar membru în comisia de selecţie, încadrarea şi promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor –    Lipsa precizărilor explicite referitoare la condiţiile de participare examen/ concurs. –    Exercitarea de atribuţii excesive, cu încălcarea cadrului legal. –    Necunoaşterea legislaţiei specifice şi a procedurii operaţionale. –    Neîndeplinirea funcţiilor de control, supraveghere, evaluare şi consiliere, autoevaluare 2 1 2 -Verificarea, consultarea permanentă a legislaţiei de specialitate. -Implementarea PS privind funcţiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilitati. -Semnalarea neregularităţilor /avertizarea in interes public /protecţia avertizorilor de integritate -Actualizarea şi verificarea respectării procedurii operaţionale. -Exercitarea permanenta a funcţiilor de supraveghere si control. -Realizarea de controale interne periodice -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toţi angajaţii -Desfăşurarea de activităţi de consiliere etică cu privire la corupţie – Asigurarea intocmirii declaraţiilor de avere şi de interese -Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director Permanent
Acordarea drepturilor salariale -Stabilirea cu intenţie a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaţilor -Exercitarea de atribuţii excesive, cu incalcarea cadrului legal -Lipsa/Insuficienţa mecanismelor de control -Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepţii care ridică probleme de interpretare şi aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă 1 2 2 -Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. -Consultare periodică a legislaţiei specifice. -Exercitarea permanenta a funcţiilor de supraveghere si control. -Identificarea nevoilor de perfecţionare şi pregătire profesională Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director Permanent
Achiziţiile publice -întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziţii publice. -Recepţia incompletă/ defectuoasă şi acceptarea la plată a unor lucrări de reparaţii curente, capitale şi de modernizare (investiţii) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. -Achiziţionarea directa de produse, servicii şi lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziţii publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici. -Oferirea unei atentii responsabilului de achiziţii pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor -Lipsa/insuficienţa mecanismelor de supraveghere şi control. -Nerespectarea legislaţiei în vigoare. -Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional -Nerespectarea procedurilor şi a programelor de achiziţii, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu şi afecta funcţionarea instituţiei; -Contracte încheiate fara clauze clare 2 2 4 -întocmirea de contracte cu clauze clare -Monitorizare lunară a achiziţiilor. -Respectarea legislaţiei şi a procedurilor operaţionale cu definirea clară a atribuţiilor şi paşilor de realizare a achiziţiei -Cuprinderea în control intern anual a activitatii derulate si realizarea indicatorilor de performanţă conform procedurilor operaţionale -Traninguri cu personalul implicat -Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor şi afişarea de către Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea funcţiei -Deschiderea si completarea registrului privind declararea cadourilor. -Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei Personalul din comp. achiziţii, juridic, financiar, audit intern. -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina permanent

RAPORT PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE PENTRU ANUL 2020

I. Incidente de integritate
Nr. total de incidente de integritate
Tipul de fapte Nr. de abateri de la normele deotologice sau de la alte prevederi similar menite sa protejeze integritatea funcţiei publice
Nr. de infracţiuni de corupţie sau de fapte legate de nerespecatrea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor
Nr. de încălcări ale obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictului de interese sau regimul incompatibilitătilor
Structura / compartimentul/ laboratorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate
Funcţiile persoanelor care au săvârşit incidente de integritate Nr. de fapte săvârşite de persoane cu funcţii de conducere
Nr. de fapte săvârşite de persoane cu funcţii de execuţie
Nr. de sancţiuni  aplicate Nr. de sancţiuni disciplinare
Nr. de sanctiuni administrative
Nr. de sancţini penale
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinareII. Măsuri de prevenire şi/sau control
Nr. total de măsuri propuse:
Descrierea măsurilor Stadiul implementării