dgpr

Formular I.P.

 

NOTA DE INFORMARE

privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Petenți, Solicitanți

 

În condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor)

Institutul de cercetare dezvoltare pentru protecția plantelor,  Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, CP 013813, Sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA, în calitate de operator de date cu caracter personal, pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă, vă aduce la cunoștință următoarele:

 1. Scopurile prelucrării. Temeiul legal al prelucrării. Datele cu caracter personal prelucrate
  Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal pentru:

1.1. Soluționarea cererilor si sesizărilor dumneavoastră.

INSTITUTUL utilizează datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră.

În acest caz, temeiul prelucrărilor este executarea contractului cu dumneavoastră ( daca exista) sau, după caz, demersuri la inițiativa persoanei vizate, sau consimțământul dumneavoastră.

In acest scop, folosim în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon, uneori adresa de domiciliu) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

1.2. Răspuns la solicitările autorităților publice.

INSTITUTUL utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, întocmirea si transmiterea răspunsului la solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea.

In acest caz, in temeiul interesului public, păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faceți parte și semnătura dumneavoastră în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem. De asemenea, dacă ne transmiteți o solicitare de informații din partea autorității – angajatorul dumneavoastră, vă vom prelucra datele (nume, prenume, poziție, angajator) pentru a răspunde.

În cele mai multe cazuri, nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, să vă răspundem la reclamanții sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la aspectele care var putea interesa.

 1. Destinatarii cărora le dezvăluim Datele

INSTITUTUL nu va divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice. Încercăm să limităm accesul la datele al persoanelor din afara INSTITUTULUI care vă prelucrează datele cu caracter personal. In anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră, potrivit celor de mai jos.

Putem divulga datele dumneavoastră către operatori economici, instituții publice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de date, servicii de plată, diverse servicii pe care le putem externaliza) , instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura siguranța documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.

In anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice. În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Perioada de stocare a  Datelor

               INSTITUTUL păstrează datele dumneavoastră în conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate. Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității INSTITUTULUI .

Drepturile Dvs. cu privire la Date

Va informăm că aveți următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care va privesc si pe care noi le utilizăm:

 • dreptul de acces, adică dreptul de a obține din partea noastră, la cerere, o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc, acces la datele respective și la informații despre prelucrare;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, caz in care Datele vor mai putea fi prelucrate, cu excepția stocării, numai cu consimțământul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanţă sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important.
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc („dreptul de a fi uitat”) daca Datele au fost prelucrate ilegal sau datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; :
 • dreptul de portabilitate a datelor adică de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate unui alt operator, in cazurile in care prelucrarea se bazează pe consimțământul Dvs. sau pe un contract sau prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • dreptul de a va opune prelucrării , datorita situației particulare in care va aflați, prelucrării Datelor in temeiul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț si dreptul de a va opune in orice moment prelucrării Datelor in scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri pe temeiul sau in scopul menționat.

Daca doriți sa va exercitați oricare dintre drepturile de mai sus va rugam sa contactați in scris  responsabilul INSTITUTULUI pentru protecția datelor cu caracter personal, prin cerere la adresa de e-mail: gdpr@icdpp.ro sau la adresa poştală  Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, CP 013813, Sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA

Solicitarea va fi analizară și vi se va răspunde în termen de maxim 1 luna de la primirea ei, conform prevederilor RGPD

INSTITUTUL nu intenționează să transfere datele dumneavoastră personale către o țară terță sau o organizație internațională.

INSTITUTUL nu deține și nu utilizează procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri așa cum este prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.