Proiecte naționale

Plan Sectorial MADR

ADER 2.1.1

Sistem de monitorizare cu ajutorul dronelor şi alertă timpurie pentru gestionareadăunătorilor de sol din culturile de porumb şi floarea soarelui

Testarea și analiza eficienței din punct de vedere tehnic și economic a utilizării de produse insecto-fungicide ecologice/biologice pentru tratamentul semințelor de porumb, floarea-soarelui, grâu/ cereale de toamnă  și rapiță, ca alterativă la produsele convenționale

Cercetări privind utilizarea tehnologiilor cu plasmă în combaterea bolilor șidăunătorilor produselor agricole depozitate și evaluarea efectului asuprasemințelor și plantelor, în vederea obținerii de producții sustenabile și de calitate

ADER 2.1.8

Cercetări privind impactul radiațiilor electromagnetice neionizante emise de echipamentele de telecomunicaţii 4G/5G cât şi a liniilor de înaltă tensiune aflate înproximitatea culturilor melifere, asupra sănătății şi comportamentului albinelor

ADER 5.1.6

Cercetări privind stabilirea unor sisteme de combatere low input a dăunătorilormajori din culturile de sfeclă și cartof prin utilizarea produselor fitosanitare cu impact redus asupra mediului

Determinarea vulnerabilității agroecosistemului viticol la atacul speciilor de insecte invazive alogene (cicade, drosofile, molii) și a unor boli criptogamice(putregai negru și cenușiu) şi elaborarea de măsuri corespunzătoare de management, în vederea sporirii toleranței la impactul negativ al schimbărilorclimatice

ADER 6.3.1

Cercetări privind influenţa aplicării sistemelor şi tehnologiilor conservative, pentrucombaterea efectelor secetei, a îmbunătăţirii fertilităţii solului şi a păstrării apei însol, în vederea creşterii cantitative şi calitative a producţiilor, la arbuştii fructifericultivaţi în zona de sud a României

ADER 1.4.1

Perfecționarea metodelor de combatere a buruienilor la cultura de soia, în vedereacreșterii eficienței economice prin reducerea numărului de tratamente și a impactului negativ asupra mediului

ADER 2.1.6

Evaluarea tratamentului la sămânță comparativ cu aplicările foliare, tratamentelegranulare la sol privind eficiența combaterii atacului de Tanymechus dilaticollis înculturile de porumb și floarea soarelui

ADER 5.1.3

Identificarea și promovarea unor măsuri tehnologice în vederea valorificăriisuperioare a producției obținute la cartoful dulce -Ipomea batatas cultivat înRomânia, în vederea obținerii unor produse bogate în nutrienți și sigure pentruconsumatori  

ADER 19.1.2

Tehnologie de captare biologica a bioxidului de carbon atmosferic cu ajutorul plantelor de cultura prin controlul parametrilor nutriționali si fitosanitari

ADER 23.1.4

Evoluţia şi impactul dăunătorilor lps typographus şi Lymantria monacha asupravegetaţiei de conifere în contextul schimbărilor climatice

ADER 25.1.2

Tehnologie inovativă de prelucrare minimă a terenului agricol adaptată la schimbările climatice actuale

ADER 25.2.1

Sistem digital destinat monitorizării culturilor pomicole

ADER 25.2.2

Ferma acvaponică verticală adaptată schimbărilor climatice actuale

ADER 25.3.1

Tehnologie de valorificare a dejecțiilor din avicultură prin obţinerea de biofertilizanţi bogaţi în fosfor

Plan Tematic ASAS

HG 8389

Reducerea riscurilor biotice in  cultura de cartof utilizand solutii alternative sievaluarea impactului ecotoxicologic al acestora asupra organismelor acvatice simacrofaunei detritivore de sol (Eisenia foetida )

HG 8397

Cercetari privind bolile fitoplasmatice si vectorii asociati la culturile de legume

HG 8394

Bioformulari fungice imbogatite cu compusi bioactivi  utilizate ca biostimulatori la legume

HG 8390

Tehnologie inovativa de valorificare  a extractelor vegetale din plante  aromaticedestinata protectiei plantelor de cultura si a produselor vegetale  perisabile in contextul implementarii strategiilor Pactului Verde

HG 8388

Cercetari privind detectarea, monitorizarea si limitarea raspandirii buruienilorproblema, in special a celor invazive in culturile agricole din sudul Romaniei

HG 8393

Consortii bacteriene pentru obtinerea de bioproduse cu actiune de nutritie si protectiea plantelor

HG 8398

Sistem de crestere in masa a unor pradatori polifagi autohtoni si metode adaptate de lansare in culturile horticole

HG 83902

Reducerea riscurilor biotice  in culturile de legume prin utilizarea unor mijloacealternative complexe biochimice si ecologice de combatere a daunatorilor din culturile de legume

HG 8387

Optimizarea protectiei culturii de porumb prin  utilizarea unor solutii  inteligente de monitorizare a daunatorilor in contextual schimbarilor climatice

HG 8395

Evaluarea activitatii endofitice a fungilor entomopatogeni asupra parametrilorfiziologici, de crestere si calitatii culturilor  horticole de interes

HG 8396

Metoda pentru combaterea formelor de rezistenta ale manei vitei de vie in veedereaeficientizarii culturii si obtinerii unei productii de calitate superioara

Plan Sectorial MADR

ADER 1.5.6 – Identificarea de insecticide biologice compatibile cu sistemul integrat de prevenire și combatere a dăunătorului Tanymecus dilaticollis și dăunătorilor de sol din cultura de porumb
ADER 2.2.1 – Cercetări privind impactul utilizării insecticidelor neonicotinoide asupra plantelor și produselor agricole ale culturilor de interes melifer, albinelor și produselor stupului și elaborarea de sisteme de combatere integrată a dăunătorilor de sol la culturile de interes melifer
• ADER 7.3.4 – Cercetări privind selecția în vederea identificării, multiplicării și promovării unor genotipuri de cartof dulce cu toleranță la stresul termohidric
ADER 7.3.8 – Cercetări privind bolile sistemice, fitoplasmozele si cancerul bacterian la viţa de vie, în vederea creşterii eficienţei economice a exploataţiilor viticole
• ADER 7.3.10 – Cercetări privind utilizarea composturilor obţinute din nămoluri rezultate din prelucrarea apelor uzate menajere ca fertilizant în pomicultură cu respectarea Acquis-ului de mediu
ADER 7.3.15 – Stabilirea măsurilor și mijloacelor de prevenire și combatere integrate a dăunătorului Tuta absoluta, molia minieră la culturile de tomate în spații protejate”
• ADER 25.2.1 – Tehnologii și echipament inteligent pentru creșterea productivității în spații protejate, independente energetic
• ADER 25.4.1 – Tehnologie de obţinere a biofertilizanţilor și/sau bioinsecticidelor, destinatǎ sistemelor de producţie ecologice

Plan Tematic ASAS

• ASAS 4659 – Practici îmbunătățite de management integrat pentru combaterea buruienilor din culturile agricole”
• ASAS 4660 – Reducerea riscurilor biotice la produsele agricole depozitate in vederea cresterii sigurantei alimentare”
• ASAS 4262 – Tehnologie inovativă bazată pe principii ecologice pentru protecția culturilor de floarea-soarelui pentru zona Dobrogea în acord cu principiile de agricultură durabilă
• ASAS 4686 – Tehnologie inovativa de protectie a culturilor din spatii protejate prin valorificarea superioara a agentilor de control biologic autohtoni
• ASAS 4687 – Tehnologie de izolare, multiplicare si aplicare a virusurilor entomopatogene
• ASAS 4688 – Bioproduse mixte destinate cresterii rezistentei sistemice a legumelor fata de agentii patogeni
• ASAS 4689 – Soluții ecologice pentru reducerea riscurilor sanitare la cultura căpșunului
• ASAS 4690 – Metode si tehnologii pentru îmbunatatirea rezistentei la boli si factori climatici (ger) a vitei de vie, în vederea eficientizarii culturii si obtinerii unei productii de calitate superioara

Fundația „Patrimoniu ASAS”

• Monitorizarea nivelului de reziduuri de insecticide neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin, tiametoxan) aplicate la semințele de rapiță, porumb și floarea soarelui

PN III – PCCDI

• PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0301 -Sistem integrat de management ecologic al riscurilor fitosanitare prin metode complexe de gestionare durabila a agroecosistemelor /SEDMAGRO (ICDPP – conducător proiect)

• PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0659 -Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice în culturile legumicole/LEGCLIM (ICDPP – partener proiect)

• PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0560 -Eco-nano-tehnologii si echipamente inteligente pentru cartografierea proprietăților solului si evaluarea in dinamica plantei, în vederea eficientizării producției agricole si protecției mediului (ICDPP – partener proiect)

• PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0134 -Îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea de noi tehnologii pe baza de nanoparticule eficiente in decontaminarea apei si solurilor (ICDPP – partener proiect)

Program NUCLEU

• PN-18-41 -Modele durabile de evaluare si prevenire a riscurilor fitosanitare si de mediu din culturile agricole si forestiere

• PN 18-41-01-01 -Biopesticide autohtone destinate sistemelor de management sustenabil al agenților de dăunare din culturile agricole și forestiere
S-au identificat metode inovative de formulare a agenților de control microbiologic (bacterii, fungi) care asigura o bună eficacitate si viabilitate a substanței active. S-au elaborat modele experimentale pentru formulările microbiologice si s-au realizat procedee de obținere a organismelor-test de laborator necesare efectuării controlului de calitate al biopesticidelor.

• PN 18-41-02-01 -Evaluarea agrobiocenozelor din culturi de floarea-soarelui sub acțiunea factorilor antropici şi măsuri de redresare ecologică
S-au realizat trei studii de evaluare a biocenozelor (agenți patogeni, nevertebrate dăunătoare si folositoare, buruieni) dintr-o cultura de floarea-soarelui in sistem cu si fără perdele forestiere de protecție în Dobrogea si, s-a evaluat rolul benefic al perdelelor de protecție din salcâm.

Plan Sectorial MADR

• ADER 4.1.2. -Evaluarea impactului fitosanitar al materialului de plantare utilizat în programul de reconversie viticolă în România asupra plantațiilor tinere de viţă de vie
S-a elaborat bază de date și studii privind răspândirea fitoplasmozelor și cancerului bacterian în podgoriile din regiunile viticole din vestul și estul tarii, Dealurile Banatului, Dealurile Crișanei, Dealurile Maramureșului și dealurile Moldovei. S-a identificat tulpina Rhizobium vitis bv.3 ca fiind responsabila pentru inducerea de tumori în butucii de vițe de vie analizați cu simptome de cancer bacterian. S-a identificat prezenta fitoplasmei care produce înnegrirea lemnului (‘Ca. P. solani’, grup taxonomic 16SrXII-A) în plantele de vițe de vie afectate de fitoplasmoze. S-au identificat specii de cicade cu rol în răspândirea fitoplasmelor: vectori pentru fitoplasma FD: Scaphoideus titanus, Phlogotettix cyclops, Dictyophara europaea, Anoplotettix fuscovenosus, Fieberiella florii; vectori pentru fitoplasma BN: Hyalesthes obsoletus, Reptalus quinquecostatus, Neoaliturus fenestratus, Anaceratagallia ribauti, Allygus mixtus, Philaenus spumarius. S-au elaborat studii privind evaluarea factorilor care favorizează și limitează pătrunderea și răspândirea bolilor sistemice (condițiile climatice și de mediu, circulația materialului săditor, factori antropici).

• ADER 4.1.4. -Tehnologii integrate de prevenire şi combatere a organismelor dăunătoare la plantele agricole şi horticole cu consum minim de resurse
S-au elaborat: baze de date cu hărţile zonelor de favorabilitate şi de risc fitosanitar a culturilor agricole, ecuații de prognoză a producției agricole minime în funcție de apa disponibilă și favorabilitatea nutrițională a solului în stratul arabil, ecuații de determinare a consumului de fertilizanți în funcție de apa disponibilă și favorabilitatea nutrițională a solului în stratul arabil, ecuații de determinare a gradului de risc termic necesare modelelor de prognoză a organismelor dăunătoare cu impact economic, platformă WEB de informare şi suport tehnologic pentru protecţia integrată a plantelor: http://www.productieagricola.ro/aplicatie/index.php, produs ecologic de protecţie foliară (F414), produs ecologic de tratat semințe (S414), produs biologic pe baza de Cellulomonas cellasea (B414), diagrama de avertizare a tratamentelor în vegetație în funcție de precipitații si temperatura, tehnologie integrată de prevenire a contaminării cu organisme dăunătoare compusa din 7 metode, hărți cu nivelul temperaturii medii lunare si precipitațiile medii lunare actualizate pentru perioada 2020-2030, hartă cu apa disponibilă practicilor agricole pentru intervalul de ani 2020- 2030.

• ADER 2.2.2. -Elaborarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce în contextul schimbărilor climatice şi elaborarea unor măsuri de promovare a culturii în România
S-au elaborat şi testat proceduri de prevenire şi combaterea a agenților de dăunare care produc daune în cultura de cartof dulce, precum si biopreparate experimentale pe baza de Pseudomonas fluorescens, respectiv Beauveria brongniartii.

• ADER 4.1.5 -Realizarea unui sistem de monitorizare şi cuantificare a efectelor tratamentului seminţelor cu insecticide neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin şi tiametoxam) la culturile de porumb, floarea-soarelui şi rapiţă, asupra producţiei agricole şi a populațiilor de Apis mellifera, în condițiile agropedoclimatice specifice ţării noastre
S-au realizat modele experimentale pentru studii de impact şi proceduri de recoltare a probelor biologice (plante în diferite stadii BBCH) si hărți de risc /dăunători culturi de răpită, porumb, floarea soarelui.

Program NUCLEU

• PN-16-29 -Sisteme de protecție integrata a plantelor, adaptate cerințelor agriculturii durabile în contextul schimbărilor climatice/SIPROCLIM

• 16-29-01-01 -Sistem de supraveghere și detectare timpurie a agenților de dăunare în culturi horticole și agricole în diferite condiții agroclimatice
Au fost identificate două specii de insecte străine invazive, noi pentru România: cicada marmorată japoneză Orientus ishidae si cicada verde cu capul conic Acanalonia conica. S-a realizat modelul ciclului de dezvoltare biologică al ploșniței dantelate Corythucha arcuate pe stejar în condițiile climatice din sudul țării. S-au elaborat hărți de răspândire pentru musculița japoneză Drosophila suzukii, în România, la nivelul anului 2016 si pentru viermele vestic al rădăcinilor de porumb Diabrotica virgifera virgifera, pentru zona de sud a tării, precum și hărți cu zonele de favorabilitate în România pentru ploșnița Zelus renardii. S-au elaborat studii privind evaluarea parametrilor de structură și densitate a trei specii de buruieni invazive (Xanthium italicum, Erigeron canadensis și Veronica persica) în culturile agricole din sudul României.

• 16-29-01-02 -Impactul ecotoxicologic al utilizării produselor fitosanitare chimice şi biologice asupra mediului înconjurător
Au fost elaborate modele experimentale pentru evaluarea impactului produselor fitosanitare chimice si biologice si selectarea celor cu impact redus/ toxicitate scăzută asupra unor componente ale sistemelor acvatice.

• 16-29-02-01 -Managementul durabil al riscurilor fitosanitare prin aplicarea unor mijloace biologice complexe şi produse chimice cu toxicitate redusă
Au fost elaborate procedee de obținere a unor biopreparate microbiene complexe cu acțiune multiplă (fungicidă, entomopatogenă şi de stimulare a creşterii plantelor) şi verigi tehnologice destinate protecției culturilor agricole din fam. Solanacae prin utilizarea mijloacelor biologice şi a pesticidelor cu toxicitate redusa. S-au elaborat secvențe de tehnologii agricole pentru aplicarea optimizată a bioproduselor cu microorgansime utile plantelor de cultură şi s-a demonstrat funcționalitatea mijloacelor microbiologice prin utilizarea unor soluții inovative de biodiseminare inoculativa a acestora.

• 16-29-02-02 -Secvențe tehnologice alternative pentru creșterea rezistenței fiziologice a plantelor de cultură față de factorii de stres abiotici și biotici
Au fost identificate principii active folosite la tratarea semințelor şi au fost elaborate metode de tratament foliar care măresc absorbția fiziologică a mineralelor, metoda de diferențiere a calității recoltei pe loturi, în funcție de destinația recoltei.

• 16-29-02-03 -Secvenţă tehnologică inovativă de combatere a insectelor dăunătoare în sere şi solarii bazată pe lansarea de prădători
Au fost selectate specii de dușmani naturali cu potenţial biotehnologic care pot fi integrate în programele de management al dăunătorilor specifici culturilor din sere și solarii si au fost realizate procedeele de creștere în conditii de laborator a populațiilor de prădători în vederea utilizării acestora ca mijloacelor biologice de protecţie pentru reducerea a încărcăturii cu insecte dăunătoare în sere şi solarii legumicole.

Program Parteneriate

• PN-II-PT-PCCA-2013-4-0425 -Produse ecologice pe baza de diatomită si uleiuri esențiale pentru diminuarea reziduurilor si contaminanților din lanțul alimentar/PEDIOL
Au fost dezvoltate produse ecologice pe baza de diatomită si uleiuri esențiale pentru diminuarea reziduurilor si contaminanților din lanțul alimentar. S-a elaborat un model experimental de evaluare a eficacității insecticide a produselor ecologice pentru depozite în condiții controlate si o metoda de prevenire a unor specii de insecte dăunătoare din depozitele de cereale bazata pe utilizarea combinată a uleiurilor esenţiale cu efect atractant sau repelent.

Program Parteneriate

• PN-II-PT-PCCA-2011-3 -Stabilirea unei paradigme de evaluare a poluării cu metale grele şi microflora patogena la păsări si pești si aplicarea ei in conservarea biodiversității in rezervația Biosfera Delta Dunării/Deltabiotox (ICDPP – partener proiect).
Au fost identificate punctele reprezentative de la nivelul Biosferei Delta Dunării pentru prelevarea probelor necesare efectuării studiului microbiologic si toxicologic cu stabilirea speciilor țintă de păsări în funcție de extinderea habitatului; au fost evaluate calitățile eco-toxicologice şi microbiologice ale mediului de viață al păsărilor din speciile luate în studiu, corelate cu starea de sănătate a acestora, precum şi impactul biologic al contaminării microbiologice si cu metale grele în populațiile de păsări la nivele diferite ale lanțului trofic.

Plan Sectorial MADR

• PS 1.3.4. -Corelarea procedeelor de intervenție tehnologică la cultura porumbului, florii soarelui şi rapiţei în vederea reducerii încărcăturii cu organisme dăunătoare specifice  şi conservării bio-faunei utile din agroecosisteme
S-a elaborat procedeul de utilizare a indicelui pentru biodiversitatea solului în evaluarea impactului diferitelor sisteme de cultură şi mijloace de intervenție tehnologică asupra biodiversității pedologice, precum şi un studiu privind eficienţa corelării sistemului de producţie cu mijloace biologice de protecţie împotriva agenţilor de dăunare la cultura de porumb în zona de est a României, respectiv impactul aplicării diferitelor procedee de intervenţie tehnologică asupra dăunătorului Tanymecus dilaticollis.

• PS 2.1.2. -Studii privind compatibilitatea biologică a produselor de protecția plantelor, în vederea creșterii eficienței economice prin reducerea numărului de tratamente și a impactului negativ asupra mediului
S-au elaborat studii privind amestecurile compatibile destinate protecției plantelor.

• PS 2.2.3. -Sisteme de măsuri tehnico-organizatorice şi baze de date pentru prognoza, monitorizarea şi controlul Clavibacter michiganensis ssp.
S-au elaborat studii privind distribuţia, biologia şi prevenirea putregaiului inelar al cartofului, precum si un sistem de măsuri tehnico-organizatorice, pentru monitorizarea şi combaterea acestuia.

• PS 5.1.2 -Protecţia integrată a culturilor agricole în asolamente specifice exploataţiilor agrosilvice, fermelor care include pajişti cu valoare ecologică ridicată şi zonelor Natura 2000
S-au realizat sisteme de protecție integrată pentru culturile agricole din asolamente conservative, care includ: cereale păioase, cartof, plante medicinale și furaje, specifice exploatațiilor agrosilvice, fermelor cu pajiști cu valoare ecologică ridicată și zonelor Natura 2000.

RNP – ROMSILVA

• Elaborarea tehnologiilor de obținere și aplicare a biopreparatelor inoculante, destinate protecției culturilor forestiere față de atacul dăunătorilor de sol
S-a elaborat tehnologia de obține si a aplicare a unui bioinsecticid experimental pe baza unei tulpini autohtone de Beauveria brongniartii cu potential insecticid fata de larvele cărăbușului de mai Melolontha melolontha.
• Cercetări privind potențialul ciupercilor entomopatogene ca agenți de combatere biologică a gândacilor de scoarță
S-a identificat tulpina autohtona de Beauveria bassiana cu potential biotehnologic si cu potențial insecticid fata de Ips typographus.

Program NUCLEU

• PN 09-40 -Soluţii tehnologice noi şi optimizate ecologic pentru protecţia plantelor cultivat /PROPLANT

◦ PN 09-40-01-01 -Sisteme biologice model (și proceduri de operare a acestor sisteme biologice model) pentru evaluarea riscurilor produselor de protecția plantelor și a ingredientelor lor active
S-a realizat o structură acreditată ISO 17025 şi atestată BPL/GLP pentru determinarea riscurilor de mediu ale produselor de protecţia plantelor în conformitate cu Directivele europene şi ghidurile OECD. A fost menținută acreditarea ISO 17025 pentru sistemele biologice reconstituite si procedurile de operare standardizate; s-au elaborat 13 proceduri generale, 2 proceduri pentru asigurarea calității, 8 proceduri de operare specifice, 14 proceduri de lucru, 14 instrucțiuni de lucru si 2 studii, in vederea obținerii certificării conform cerințelor bunelor practici de laborator pentru evaluarea riscului ppp-urilor.

◦ PN 09-40-01-02 -Prognoza şi identificarea riscurilor fitosanitare emergente în culturile agricole
S-au realizat studii privind analiza schimbărilor climatice pe teritoriul României, influența radiaţiei UV în procesul de infecţie naturală cu agenţi de dăunare si au fost elaborate modele de răspândire a agenţilor de dăunare (model fenologic de dezvoltare a puricelui melifer Cacopsylla melanoneura pe mar si paducel, pentru zona Bucuresti-Baneasa) si hărţi de risc fitosanitar pentru culturile agricole faţă de agenţii de dăunare emergenţi, precum si un sistem de suport al deciziei cu funcţionalitate minimă, găzduit de site-ul www.prognozaagricola.ro Modelele şi procedurile de lucru privind prognoza şi identificarea riscurilor fitosanitare emergente în culturile agricole au inclus urmatorii agenti de daunare: (i) în cultura de porumb: ciupercile toxigene din grupul Aspergillus section flavi şi Fusarium verticiloides; (ii) în cultura de floarea-soarelui: Alternaria spp; (iii) în cultura de cartof: Phthorimaea operculella; (iv) în culturile viticole: Roesleria hypogea, Armillaria mellea, Rosellinia necatrix; (v) în culturile pomicole: insecte vector pentru fitoplasme (Cacopsylla melanoneura, Cacopsylla phytoplasma mali).

◦ PN 09-40-02-01 -Mijloace microbiologice de protecţie a plantelor, alternativă durabilă la produsele chimice
Au fost dezvoltate bioproduse pe bază de microorganisme utile plantelor de cultură, destinate reducerii dependenţei de produsele chimice în combaterea agenţilor de dăunare. Au fost selectate/caracterizate tulpini de microorganisme utile plantelor de cultură si elaborate soluţii tehnologice pentru aplicarea acestora în sisteme integrate de protectie a plantelor.

◦ PN 09-40-02-02 -Metode agrotehnice şi mijloace chimice optimizate ecologic pentru managementul durabil al riscurilor fitosanitare
Au fost elaborate modele si proceduri de lucru privind protectia culturilor de floareasoarelui, orz si mazare prin metode agrotehnice si chimice.

◦ PN-09-40-02-03 -Metode alternative pentru protecţia produselor agricole depozitate împotriva agenţilor de dăunare
S-a elaborat un sistem integrat de combatere a agenților de dăunare din depozite, bazat pe metode biologice şi biotehnice. Pentru implementarea unor biotehnici alternative de dezinfestare a produselor agricole depozitate şi a spaţiilor aferente s-au realizat următoarele: (i) model pentru identificarea punctelor critice de dezvoltare a ciupercilor potențial toxicogene; (ii) procedeu de evaluare a potențialului entomotoxic al bioprodusului bazat pe spori şi cristale endoproteice de Bacillus thuringiensis obţinute în condiţii de laborator; (iii) metodă de folosire a capcanelor cu feromoni specifici pentru reducerea populațiilor de molii dăunătoare; (iv) metodă de aplicare a inhibitorilor de sinteză a chitinei în depozite; (v) dispozitiv pentru testarea eficacității amestecului fumigant de formiat de etil şi dioxidului de carbon.

Granturi (SCG)

• MAKIS 135127/2009 -Sistem de agricultură alternativa pe baza de mulci vegetal bioactiv format din culturi verzi/SAMBA
S-au elaborat procedee de: creştere a nivelului de poliamine din plante, de utilizare a biofumigării în exploataţiile agricole ecologice de cultivare a plantelor în mulci bioactiv format din culturi de protecție de leguminoase. S-au izolat tulpini microbiene cu potențial biotehnologic: tulpina de Bacillus subtilis cu activitate de combatere a agenţilor fitopatogeni din sol, stimulare a creşterii plantelor şi biodegradare controlată a materialului vegetal, tulpina de Brevibacillus laterosporus antagonista fata de ciuperci fitopatogene si tulpina de Trichoderma pseudokoningii destinata sistemelor de agricultura conservativa. A fost definitivata tehnologia de biosinteza a biopreparatelor pe baza de tulpini microbiene cu activitate de mineralizare a materialului vegetal si au fost evidențiate efectele benefice, de nutriție şi protecție a plantelor de cultura, exercitate de mulciul vegetal bioactiv.

PNCDI II

• PN2/62-079 -Realizarea unui sistem de management ecologic la culturile de coacăz și zmeur/SIMAECO
A fost realizat şi testat un model experimental de protecţie și producție a culturilor de coacăz şi zmeur, destinate producerii de suplimente alimentare şi de produse farmaceutice naturale.

• PN2/52168 -Prevenirea şi diminuarea pagubelor produse de filoxeră printr-un management tehnologic viticol respectuos faţă de mediul înconjurător”/PREFILOX (ICDPP-partener proiect)
A fost elaborata o tehnologie de obținere a unor fertilizanți organici îmbogățiți microbiologic cu tulpini selecționate de microorganisme entomopatogene (Beauveria bassiana şi B. brongniartii), pentru prevenirea infestării cu filoxera a culturilor viticole.

PNCDI II Capacități

• PN2/P2 204 -Centrul de resurse microbiologice pentru agricultură şi mediu / CEMAGRIM
A fost realizată Colecţia de microorganisme de interes biotehnologic din cadrul ICDPP.

PNCDI II

• PN2/31-048 -Inoculanti microbieni pentru sisteme de agricultură durabilă/MIMOSA (ICDPP – partener proiect).
A fost izolată o tulpină bacteriană de Paenibacillus graminis, FL400, care favorizează nodularea plantelor leguminoase, pe baza căreia a fost dezvoltat un biopreparat testat pentru aplicare în cultură neirigată de fasole; a fost elaborata tehnologia de condiţionare a unor microorganisme bacteriene cu potențial bio/agroinoculant pe medii hidrogelifiate.

• PN2/61-022 -Tehnologii pentru producerea de alimente cu conţinut optim de seleniu”/TOPAS (ICDPP – partener proiect)
Au fost izolate tulpini bacteriene care stimulează preluarea şi acumularea seleniului de către plantele de grâu si au fost elaborate tehnologiile de obtinere a unor biopreparate conditionate ca microemulsie: Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum si Serratia plymuthica.

• PN2/52-130 -Evaluarea riscului de apariţie şi de răspândire a fenomenelor de îngălbenire şi degenerare la viţa de vie produse de fitoplasme în condiţiile schimbărilor climatice în România/MLOVITIS
S-a creat o baza de date cu privire la răspândirea in podgoriile din Romania a simptomelor de boala produse de organismele de tip fitoplasma si a cicadelor cunoscute sau bănuite ca sunt vectori  cu rol în transmiterea agenților de tip fitoplasma. S-a izolat pe plantele test si identificat fitoplasma “Candidatus Phytoplasma solani’’ care produce fitoplasmoza innegrirea lemnului la vita de vie. S-au identificat următoarele specii de cicade cu rol in epidemiologia fitoplasmozelor: Hyalesthes obsoletus, Scaphoideus titanus, Reptalus panzeri, Cixius wagneri, Neoaliturus fenestratus, Fieberiella florii, Philaenus spumarius, Aphrodes bicinctus, Stictocephala bisonia, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa.

• PN2/245 -Sistem integrat de valorificare a nămolului de la epurarea apelor reziduale din tabacarii/SLUDGETAN
S-a realizat o tehnologie inovativă de utilizare a namolului rezidual din tabacarii in agricultura, pentru creșterea plantelor de cultura si remedierea solurilor degradate.

• PN2/52-147 -Elaborarea tehnologiei de cultura a pepenilor verzi cu plante altoite, pentru obtinerea de productii biologice în zonele cu terenuri nisipoase/PSN
S-a elaborat si s-a demonstrat functionalitatea tehnologiei de protectie a culturii de pepeni extratimpurii prin utilizarea mulciului pe baza de film polietilenic.

• PN2/31-084 -Determinarea vulnerabilităților la pericolul răspândirii de către păsări a agenților de dăunare în zonele Natura 2000/ HORUS

• PN2/51-010 -Sistem de suport al deciziei pentru managementul de precizie al agenţilor de dăunare la cultura sfeclei de zahăr/TADES

• PN2/51-040 -Gestionarea riscurilor contaminării grâului cu fusariotoxine în timpul vegetației /GRIFOX

Plan Sectorial MADR

• PS 2.4.1. -Elaborarea de sisteme de combatere integrată cu impact minim asupra mediului”
A fost realizat un sistem integrat de management al agenților de dăunare pentru culturile agricole de câmp bazat pe un subsistem de suport al deciziei pentru aplicarea tratamentelor, fundamentat pe procedee de evaluare a vulnerabilităţii culturilor la atacul agenţilor de dăunare si metode/mijloace de combatere în care au fost incluse elemente tehnologice alternative de protecţia plantelor cu impact negativ minim asupra calităţii produselor agro-alimentare şi a mediului.

Programul Cercetare de Excelenta – CEEX

• CEEX 132 -Sistem de agricultură alternativă bazat pe mulci biocompozit cu acțiuni multiple/ASTARTE
• CEEX 135 -Sistem tehnologic multifuncţional pentru creşterea şi utilizarea insectelor utile/CONTBIOL
• CEEX 133 -Sistem integrat pentru managementul riscurilor fitosanitare în curs de apariţie în agricultura din România/EMERISK
• CEEX 37 -Sistem integrat de management al riscului contaminării porumbului cu aflatoxine în timpul vegetației/RISAFLAPOR
• CEEX 38 -Conversia subproduselor de la fabricarea biocombustibililor în bioproduse destinate nutriţiei şi protecției plantelor/CONVERTOL
• CEEX 88 -Sistem integrat de limitare a pagubelor produse de bacteriile patogene (Erwinia amylovora și bacteriile care nuclează gheața), prin utilizarea durabilă a tulpinilor de microorganisme antagoniste/ POMONA
• CEEX 157 -Sisteme pentru managementul protecției integrate a speciilor sâmburoase din fermele mici și mijlocii în agricultura durabilă” /SIPROS
• CEEX 242 -Acreditarea laboratorului din I.C.D.P.P. pentru testarea ecotoxicologică a produselor de protecția plantelor în vederea implementarii Directivei 91/41/CE transpusă în HG 1559/200/ECOP