Informatii de interes public

Informatii de interes public

Cadru normativ pentru solicitarea informaţiilor de interes public
     • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    • Norme metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (H.G. nr. 123/2002)

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001:
       Doamna  VASILE ELENA MIRELA     
Telefon      021-269.32.31 int.110

Modalitatea de transmitere:
    • prin fax la nr. 021-2693239
    • prin mail la dresa secretariat_general@icdpp.ro
    • prin posta la adresa Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, Sector 1, București
Programul de lucru al ICDPP București este de luni pâna vineri între orele 8.00-16.00

Potrivit H.G. nr. 123/2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public- Anexa 2, publicăm prezentul buletin informativ:
a)actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice detalii …
b) structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice detalii …
c)numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice detalii …
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet – detalii…
e) audiențe detalii…
f) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil detalii…
g) programele si strategiile proprii
h) lista cuprinzand documentele de interes public/ produse si/sau gestionate
i)modalitatile de contestare
a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.detalii…
j) modalitati de contestare :În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei publice, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice. De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei publice, conform art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.

  • Formular pentru solicitare informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001
  • Formular pentru reclamație administrativă – refuz la solicitare
  • Formular pentru reclamație administrativă – nerăspuns în termenul legal
  • Lista documentelor de interes public
    conform art. 5 din Legea nr. 544/2001

 

  • Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2021
 
  • Lista informatiilor exceptate de la comunicare cf. art. 12 din Legea nr. 544/2001